نقش معنویت در انقلاب اسلامی محبوب حسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 مـعـنـویـت ، بـرآیـنـد مـجـمـوعـه اعـمـال و عـبـادات بـا مـنـشـاء اعـتـقـاد بـه خـدا و توکل و توسل بر او و اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی حق تعالی است . این احساس عمیق ، شورانگیز، عاشقانه و برانگیزاننده است که ارمغان هایی چون فداکاری ، ایثار، تلاش ، پـایـمـردی ، مـجـاهـدت و شـهادت طلبی در راه خدا و سعادت دیگر انسانها را به همراه می آورد. مـلت بـزرگ ایـران در دوران هـای گـونـاگـون هـمـانـنـد انـقـلاب اسـلامـی و هـشـت سـال دفـاع مـقـدس به پشتوانه این عنصر ارزشمند حماسه ها آفریده و کارهای بزرگ و خـطـیـر از مـلت رشـیـد ایـران و رهـبر کبیر انقلاب اسلامی ، به گرایش و مطالبه جهانی تبدیل شده است.به همین منول در این مقاله معنویت ،رابطه معنویت با انقلاب و بنیانگذار انقلاب ، ویژگی های معنویت انقلاب اسلامی و نقش وآثار معنویت در انقلاب اسلامی اشاره شده که از ابتداء بیداری مردم برای ارزشهای اسلامی وشور آفرین مردم به عنوان انقلاب اسلامی در زمان استکبار جهانی که فقط دنبال مادیات ، دنیاپرستی ومنحرف کردن مردم  از ارزشهای معنوی بود .

تازه های تحقیق

0

کلیدواژه‌ها