معنویت گرایی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای محمّدحسن حسنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین تلویزیون و ماهواره با معنویت های نوین ویا به تعبیر دیگر جنیش های نوپدید معنوی است و شناساندن مترفین دیروز، در نقاب نظام سلطة امروزی و چگونگی سیطره داشتن آنها بر رسانه­های جهان است و با اشاعه افکارات خود در قالب معنویت نوظهور با طعم سکولار، بشر امروزی را در راستای اهداف خود سوق می دهند و در این مسیر از چه روش و تاکتیکی بر کنترل اذهان بهره می­برند.
 

تازه های تحقیق

0

کلیدواژه‌ها