مؤلفه های حوزه انقلابی از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) ظاهر حبیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از دیدگاه حضرت امام خمینی; حوزه انقلابی دارای عناصر و مؤلفه های است که می توان آنها را به گونه های معرفتی و رفتاری تقسیم نمود، مؤلفه های همچون، آمیختگی دیانت و سیاست، بصیرت،  حضور در عرصه ها و حاکمیت فقیه عناصر هستند که نگرش و بُعد معرفتی حوزه انقلابی را ترسیم می نمایند، ولی محورهای مانند؛ روحیه خدمت گزاری، ظلم ستیزی، تهذیب نفس، استقلال و متانت و پویایی از مؤلفه های رفتاری حوزه انقلابی به شما می آیند. 

تازه های تحقیق

0

کلیدواژه‌ها