بررسی راه کارهای تحقق عدالت اقتصادی با الگوگیری از حکومت حضرت علی  نسیما لمبا جعفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 در دوران معاصر، تحقق عدالت اقتصادی نیازمند ارائه برنامه­ای دقیق بر مبنای قرآن و عملکرد امامان معصوم7 است. این نوشتار، به دنبال بررسی راهکارهای عدالت اقتصادی در حکومت امام علی 7 است. البته این مسئله را می توان در دو بعد سیاسی و اجتماعی بررسی کرد.
با بررسی منابع تاریخ و روایی می توان دریافت که اموری همچون انتخاب کارگزاران شایسته، ایجاد امنیت در جامعه اسلامی و مرزها و انتخاب مکانی مناسب به عنوان مرکز خلافت به عنوان رهکارهای سیاسی تحقق عدالت اجتماعی در حکومت امام علی علیه السلام قابل طرح است. علاوه بر این تقسیم عادلانه بیت المال، نظارت بر بازار و مبارزه با فساد اقتصادی و نیز تکافل اجتماعی به عنوان راهکارهای اجتماعی تحقق عدالت در حکومت امام مطرح می شود.
 جامعه ای که اقتصاد آن که در دست  کارگزران ناشایسته و فاسد باشد نمی تواند به پیشرفت برسد، زیرا اگر سیاست حکومتی فاسد باشد  اقتصاد آن هم فاسد می شود ، لذا حضرت نگاه ویژه به امور سیاسی حکومتش داشت. علاوه بر این امام  قبل از مباحث اقتصادی توجه ویژه برای انتخاب کارگزران داشت. وی می دانست که جامعه ای بدون امنیت کافی  نمی تواند به عدالت اقتصادی مورد نظر  برسد.  
امام با دریافت عادلانه  اموال و توزیع دقیق  و سریع آن بین مردم بر اساس احکام شریعت الهی ، جلوگیری از تکاثر ثروت و دست به دست گشتن آن بین اغنیاء جلوگیری از رشوه ، ربا  و احتکار در دستگاه های حکومتی  و مبارزه با همه فسادهای مالی و نظارت بر بازار توانست  عدالت اقتصادی را در جامعه محقق کند.

تازه های تحقیق

0

کلیدواژه‌ها